Paul Jones – Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol wedi ei gofrestru ers 2005

• Rhaglen Caring Dads
• Gwasanaeth Therapiwtig i Blant
• Darparwr Hyfforddiant

Gwybodaeth


Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol ac mae wedi bod yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig ers 2005.

Mae Paul wedi ei gofrestru efo Gofal Cymdeithasol Cymru ac hefyd Cymdeithas Brydeinig Gweithiwr Cymdeithasol.

Mae gan Paul brofiad o weithio o fewn cefndiroedd gwasanaethau cymdeithasol amrywiol, megis gwaith cymdeithasol statudol, cymdeithas gwirfoddol ac adrannau addysg.

Mae Paul yn ymarferwr dwyieithog, ac felly, yn gallu cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’n cynnig cefnogaeth arbenigol yn y meysydd canlynol:-

 • Cefnogaeth emosiynol therapiwtig i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef gyda thrawma
 • Gweithio gyda chyflawnwyr trais yn y cartref
 • Cynnig sesiynau arolygiaeth ac ymgynghoriad i ymarferwyr
 • Gweithio gyda phlant mewn gofal a chefnogi rhieni maeth
 • Asesiadau maethu
 • Digwyddiadau hyfforddiant
 • Ymarfer dysgu
Mae Paul Jones yn gyfrifol am hyrwyddo’r rhaglen Caring Dads mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.
Gwybodaeth

Newyddion ITV Cymru

Gweithio gyda Chyflawnwyr Trais yn y Cartref

Gwyliwch y Newyddion ar y cwrs yma

Caring Dads – Helpu iddynt Werthfawrogi eu Plant

Mae rhaglen Caring Dads yn canolbwyntio ar blant. Mae Paul yn hyrwyddwr profiadol o raglen Caring Dads ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.

Rhaglen Caring Dads


Os ydych yn dad, neu yn berson proffesiynol sydd eisiau cyfeirio rhywun i raglen Caring Dads, os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen gyfeirio atodol, a’i ebostio i ni mor fuan ag y bo modd.


Grŵpiau sydd i ddod:-

Ardal Conwy – Mehefin 2019 (sesiynau gyda’r nos)

Ardal Dinbych – Chwefror 2020 (sesiynau gyda’r dydd)

Ynys Môn – Medi 2019 (sesiynau gyda’r nos)

Gwynedd – Chwefror 2020 (sesiynau gyda’r nos)Caring Dads is a child centred programme. Paul is an experienced facilitator of the Caring Dads programme and works in partnership with Gorwel – Grŵp Cynefin.

Mae Caring Dads yn canolbwyntio ar blant. Mae Paul yn hyrwyddwr profiadol o raglen Caring Dads ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.

Mae rhaglen Caring Dads yn canolbwyntio ar:

Gynorthwyo dynion i adnabod ymddygiad a daliadau sy’n cefnogi perthynas iach ac afiach plentyn a thad

Datblygu sgiliau i gydweithio â phlant mewn ffyrdd iach

Gwerthfawrogi effaith gweithredoedd o reoli, brawychu, treisiol ac esgeulus, yn cynnwys trais yn y cartref, ar blant

Yn ystod Caring Dads, fe fydd tadau yn datblygu sgiliau i ymdopi mewn ffyrdd iach o fewn sefyllfaoedd rhwystredig, gan gynnwys:

Deall sut mae strategaethau a dewisiadau gwahanol i dadau yn effeithio ar blant

Cynyddu ymwybyddiaeth o sut i reoli ymddygiad treisiol ac esgeulus

Datblygu strategaethau i gryfhau perthynas tad a phlentyn

Ffurflen Gyfeirio Gorwel Caring Dads 1.docMaen Prawf Cymhwyso:

Dynion sydd yn cael eu hadnabod o fod wedi cyflawni trais yn y cartref (sydd yn defnyddio strategaethau gor-reoli corfforol neu emosiynol, treisiol a/neu esgeulus fel rhieni)

Ni fydd dynion sydd â hanes o gyflawni trais rhywiol tuag at blant yn cael eu derbyn ar y cwrs yma

Bydd raid i ddynion gael lefel minimwm o gydnabyddiaeth o’u hymddygiad treisiol blaenorol

Am wybodaeth pellach a ffurflen cyfeireb, cysylltwch gyda ni drwy ebost - info@pauljonesisw.co.ukGwyliwch y Newyddion ar y cwrs yma:Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg

Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg


Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg
Bwriad y Cwrs – I gynnig i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed.

Deilliannau Dysgu -
 • Gwell dealltwriaeth o’r broses a system amddiffyn plant
 • Sut i adnabod yr arwyddion o gamdriniaeth yn y cartref
 • Sut i reoli datganiadau o gamdriniaeth
 • Sut i allu adnabod cydymffurfiaeth cuddiedig mewn rhieni sydd yn cydweithredu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Yr arwyddion o ecsbloetio plant yn rhywiol
 • Sut i adnabod salwch ffug
“Cwrs gwybodus iawn, yn cael ei gyflwyno mewn ffordd gyfeillgar a difyr. Mae profiad helaeth Paul yn amlwg, ac oherwydd ei arbenigedd, roedd yn gallu ein cynghori ar ystod eang o bynciau nad oeddem yn siwr ohonynt. Fe oedd nodiadau’r cwrs yn hynod ddefnyddiol, ac yn enwedig felly wrth roi adborth i gydweithwyr yn yr ysgol. Fel un sydd yn weddol newydd i ddiogelu, fe wyf rwan yn llawer mwy hyderus wrth ddelio gyda datguddiadau a phryderon. Cwrs gwerth chweil – diolch Paul!”
Lucy Kelman, Ysgol Pen y Bryn, Bae Colwyn

“Fe wneuthum Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant efo Paul, a theimlais fod yr hyfforddiant yn hynod ddefnyddiol. Fe oedd hefyd yn gyfle rhagorol i gael dealltwriaeth pellach ym maes Diogelu, a gofyn nifer fawr o gwestiynau i Paul, a oedd yn gallu eu hateb oherwydd ei arbenigedd eang. Yn ogystal, fe ddosbarthodd Paul nifer o ddogfennau gwerthfawr yn ymwneud â maes Diogelu. Roedd rhain yn ddefnyddiol iawn.”
Amy Carter. Ysgol Annibynnol Cymru, Bangor
 
Hyfforddiant nesa yn Y Galeri, Caernarfon ar y 9fed o Hydref 2019 – gweler isod i llogi eich lle:
https://www.eventbrite.com/e/uwch-hyfforddiant-diogelu-plant-addysg-advanced-safeguarding-training-y-galeri-caernarfon-091019-tickets-58931360285

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015


Canlyniadau Dysgu:-

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant yma, gallwch ddeall:-
 • Cyflwyniad i'r Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
 • Deall beth yw trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 • Adnabod arwyddion trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 • Deall eich rôl mewn taclo trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 
Yn ddiweddar, mae Paul Jones wedi cyflenwi'r hyfforddiant yma yn uniongyrchol i staff Cyngor Ynys Môn.Gweithio gyda Chyflawnwyr Trais yn y Cartref

Nod y cwrs hwn yn rhoi sgiliau, strategaethau a gwybodaeth i weithio gyda rhai sy'n Chyflawnwyr Trais yn y Cartref.

Gweithio gyda Chyflawnwyr Trais yn y Cartref


Canlyniad Dysgu:

 • Sut i adnabod gwahanol ffyrdd o ymddygiad mewn perthynas â Thrais yn y Cartref
 • Y gallu i weithio gyda’r dynion wrth gydnabod effaith a chanlyniadau eu hymddygiad treisiol
 • Datblygu ac ennill hyder wrth ddefnyddio sgiliau a strategaethau newydd i hyrwyddo newid
 • Cynorthwyo’r dynion i ganolbwyntio ar eu plant a sut i feithrin eu plant
 • Strategaethau i gasglu gwybodaeth ynglyn â’r cyflawnwyr ar gyfer Asesiadau Cyntaf a Chraidd, Adolygiadau Statudol LAC, Asesiadau Risg, Adroddiadau Llys ac yn y blaen.


  Definition of Power and Control Wheel June 2015.pdf

TRAIS RHAI YN EU HARDDEGAU MEWN PERTHYNAS

Gwaith ataliad gyda phobl ifanc ynglyn â beth yw trais o fewn perthynas.

TRAIS RHAI YN EU HARDDEGAU MEWN PERTHYNAS


Byddai gweithdai yn cynnwys:

 • Beth yw trais mewn perthynas?
 • Paham fyddai rhywun yn ymddwyn yn dreisiol?
 • Yr effaith o fod mewn perthynas dreisiol – y presennol a’r dyfodol
 • Beth ddylwn ei wneud?
 • Beth i’w wneud os yw rhywun yn dweud wrthych eu bod mewn perthynas dreisiol?
 • Gyda phwy fedrwch chi siarad?

Mae’r gweithdai yma ar gael i ysgolion uwchradd, clybiau ieuenctid ac unrhyw gymdeithas sydd yn gweithio gyda phobl ifanc.

 Am wybodaeth pellach, cofiwch ddod i gysylltiad.

Cyrsiau


 • £187.14
 • 09/10/2019 09:30 - 09/10/2019 15:30
 • Y Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Bwriad y Cwrs – I gynnig i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed. Deilliannau Dysgu ➢ Gwell dealltwriaeth o’r broses a system amddiffyn plant ➢ Sut i adnabod yr arwyddion o gamdriniaeth yn y cartref ➢ Sut i reoli datganiadau o gamdriniaeth ➢ Sut i allu adnabod cydymffurfiaeth cuddiedig mewn rhieni sydd yn cydweithredu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ➢ Yr arwyddion o ecsbloetio plant yn rhywiol ➢ Sut i adnabod salwch ffug Manylion am yr Hyfforddwr –Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol hefo profiad helaeth o weithio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol, NSPCC ac ysgolion uwchradd. I sicrhau eich lle, cofiwch gysylltu drwy e-bost, neu llogwch eich lle drwy linc Eventbrite Cinio ar gael

Darllenwch fwy
 • 24/07/2019 13:30 - 24/07/2019 15:30
 • Gorwel, Llangefni

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

Darllenwch fwy
 • 24/07/2019 09:30 - 24/07/2018 12:00
 • Galeri, Caernarfon

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: • Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. • Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. • Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite.

Darllenwch fwy
 • 25/04/2019 10:00 - 25/04/2019 12:00
 • Llandudno Junction LL31 9NS, UK

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

Darllenwch fwy
 • 02/08/2018 13:30 - 02/08/2018 16:00
 • Gorwel, Llangefni

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

Darllenwch fwy
 • 02/08/2018 09:30 - 02/08/2018 12:00
 • Galeri, Caernarfon

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

Darllenwch fwy
 • 01/04/2018 09:00
 • I'W GADARNHAU

Mae’r hyfforddiant yma ar gyfer un sesiwn, neu mae’n bosibl ei gwblhau dros dair neu bedair o sesiynau byr dros gyfnod o 12 mis. Cofiwch ddod i gysylltiad os ydych angen gwybodaeth pellach.

Darllenwch fwy
 • 01/04/2018 09:00
 • I'W GADARNHAU

Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol sydd yn gallu ymgymryd ag asesiadau maethu annibynnol mewn perthynas â: o Ffurflen F (Maethu Cymru) BAAF o Person Cysylltiedig/Asesiadau Teulu a Ffrindiau o Asesiad Hyfywdra o Gorchymyn Arbennig Gwarcheidwadaeth

Darllenwch fwy
 • 01/04/2018 09:00
 • I'W GADARNHAU

Mae Paul Jones yn medru cynnig sgiliau rhianta mewn sesiynau un-i-un gyda rhieni, teidiau a neiniau, rhieni mabwysiedig neu ofalwyr maeth.

Darllenwch fwy
 • 01/04/2018 09:00
 • I'W GADARNHAU

Gwaith ataliad gyda phobl ifanc ynglyn â beth yw trais o fewn perthynas.

Darllenwch fwy
 • 01/04/2018 08:00
 • I'W GADARNHAU

Nod y cwrs hwn yn rhoi sgiliau, strategaethau a gwybodaeth i weithio gyda rhai sy'n Chyflawnwyr Trais yn y Cartref.

Darllenwch fwy

Cyswllt