Paul Jones – Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol wedi ei gofrestru ers 2005

• Rhaglen Caring Dads • Gwasanaeth Therapiwtig i Blant • Darparwr Hyfforddiant

Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol ac mae wedi bod yn weithiwr cymdeithasol cofrestredig ers 2005.

Mae Paul wedi ei gofrestru efo Gofal Cymdeithasol Cymru ac hefyd Cymdeithas Brydeinig Gweithiwr Cymdeithasol.

Mae gan Paul brofiad o weithio o fewn cefndiroedd gwasanaethau cymdeithasol amrywiol, megis gwaith cymdeithasol statudol, cymdeithas gwirfoddol ac adrannau addysg.

Mae Paul yn ymarferwr dwyieithog, ac felly, yn gallu cynnig gwasanaeth drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg.

Mae’n cynnig cefnogaeth arbenigol yn y meysydd canlynol:-

 • Cefnogaeth emosiynol therapiwtig i blant a phobl ifanc sydd wedi dioddef gyda thrawma
 • Gweithio gyda chyflawnwyr trais yn y cartref
 • Cynnig sesiynau arolygiaeth ac ymgynghoriad i ymarferwyr
 • Gweithio gyda phlant mewn gofal a chefnogi rhieni maeth
 • Asesiadau maethu
 • Digwyddiadau hyfforddiant
 • Ymarfer dysgu
Mae Paul Jones yn gyfrifol am hyrwyddo’r rhaglen Caring Dads mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.
{{trans:a82be0f551b8708bc08eb33cd9ded0cf_1}} image

Newyddion ITV Cymru

Gweithio gyda Chyflawnwyr Trais yn y Cartref

Gwyliwch y Newyddion ar y cwrs yma

Caring Dads – Helpu iddynt Werthfawrogi eu Plant

Mae rhaglen Caring Dads yn canolbwyntio ar blant. Mae Paul yn hyrwyddwr profiadol o raglen Caring Dads ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.

Caring Dads is only accepting referrals from any practitioner working for Social Services Department with families in North Wales.


We are pleased to announce that we are now able to provide Caring Dads sessions online.


Our new online groups will be starting in September 2023 and January 2024.


Please note we only accept fathers who show a minimal recognition that they are or have been abusive and controlling to their partner or ex-partner.

Please contact us for further information if you wish to refer a father.
Caring Dads is a child centred programme. Paul is an experienced facilitator of the Caring Dads programme and works in partnership with Gorwel – Grŵp Cynefin.

The Caring Dads programme focuses on:-

 • helping men recognise attitudes, beliefs, and behaviours that support healthy and unhealthy father-child relationships
 • develop skills for interacting with children in healthy ways
 • appreciate the impact on children of controlling, intimidating, abusive and neglectful actions including witnessing domestic violence

During Caring Dads, fathers will develop skills to cope in healthy ways with frustrating situations, including:-

 • Understanding how different fathering strategies and choices affect children
 • Increasing their awareness of controlling, abusive, and neglectful attitudes and behaviours
 • Developing strategies to strengthen the father-child relationship


Click below for the Caring Dads Referral form:-

Gorwel Caring Dads Referral Form 1.docEligibility Criteria

 • Men who are known to have perpetrated domestic abuse – (who uses overly controlling, physical or emotional abusive and/or neglectful parenting strategies)
 • Men with a history of perpetrating child sexual abuse will not be accepted into the programme
 • Men need to have a minimal level of acknowledgment of their past abusive behaviour
 • For further information please contact us by email - info@pauljonesisw.co.uk


Further information in regards to the Caring Dads on this video:- Caring Dads Team – Paul Jones & Gwyneth Williams Together with North Wales Police and the North Wales Police Comissioner.

Caring Dads Team – Paul Jones & Gwyneth Williams
Together with North Wales Police and the North Wales Police Comissioner.


Since 2006 Gorwel has been providing services to women, men and children dealing with domestic abuse in Ynys Môn, North Wales, UK. Gorwel offers various services such as floating support in the community, Independent Domestic Abuse Adviser and two refuges at secret locations providing emergency accommodation for women and their children
escaping from domestic abuse.

Gorwel.JPG

We have been facilitating Caring Dads groups since 2013 working across four counties in
North Wales. Gwynedd, Conwy, Denbighshire and Ynys Môn. We aim to facilitate four groups every year. The group is very popular with statutory agencies referring to us –Children Services, CAFCASS, Probation and self referrals from fathers.

Gorwel is able to provide a holistic approach to the family in providing a service to everyone in the family – the mother, the children and the father.

All our groups are facilitated bilingually through the medium of Welsh and English.Together making positive difference in lives, families and communities

Together making positive difference in lives, families and communities

Training feedback from the families

 Testimonials from Dads 

“In the beginning I thought it was all a waste of my time and I didn’t see the point in  going.But after a few sessions I felt that I was learning from the programme, especially in   regards to the impact of the children seeing domestic abuse”.

  “My little girl has altered a lot and is a very happy girl. Little tips I have  gained from the programme have really helped – like the importance of playing, listening and praising her”.

“I’ve learnt so much from Caring Dads, how to show my stepchild love and to cherish her more. I’ve learnt restraint and not to fly of the handle so much and try and see it from the child’s point of view. I’m a lot calmer and more forgiving when I see her now”.

“The programme helped me to understand what I witnessed as a child (domestic violence) has impacted me and how I behave with my own family today”.

Testimonials from Mothers

“He struggled at the beginning because he didn’t think he needed to be on the programme. But he seemed to relax as the sessions have gone on. He will now talk about the sessions with me and tell me what he has learnt. I don’t think he had realised the impact his behaviour had on our children and myself.”

“He is now much calmer with me. He now wants to spend more quality time with the
children. He likes taking them swimming and for days out”.

“Since has been attending the programme we argue less, he will open up more about how he
is feeling. He doesn’t seem as frustrated as before. He is now supporting me more with the children. I think he now sees why Social Services were concerned about us.

               


For more information about the programme, you can also visit https://www.pauljonesisw.co.uk/caring-dads-programme 

or

 http://www.grwpcynefin.org/en/home/

Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg

Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant i Staff Addysg image
Bwriad y Cwrs – I gynnig i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed.

Deilliannau Dysgu -
 • Gwell dealltwriaeth o’r broses a system amddiffyn plant
 • Sut i adnabod yr arwyddion o gamdriniaeth yn y cartref
 • Sut i reoli datganiadau o gamdriniaeth
 • Sut i allu adnabod cydymffurfiaeth cuddiedig mewn rhieni sydd yn cydweithredu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Yr arwyddion o ecsbloetio plant yn rhywiol
 • Sut i adnabod salwch ffug
“Cwrs gwybodus iawn, yn cael ei gyflwyno mewn ffordd gyfeillgar a difyr. Mae profiad helaeth Paul yn amlwg, ac oherwydd ei arbenigedd, roedd yn gallu ein cynghori ar ystod eang o bynciau nad oeddem yn siwr ohonynt. Fe oedd nodiadau’r cwrs yn hynod ddefnyddiol, ac yn enwedig felly wrth roi adborth i gydweithwyr yn yr ysgol. Fel un sydd yn weddol newydd i ddiogelu, fe wyf rwan yn llawer mwy hyderus wrth ddelio gyda datguddiadau a phryderon. Cwrs gwerth chweil – diolch Paul!”
Lucy Kelman, Ysgol Pen y Bryn, Bae Colwyn

“Fe wneuthum Uwch Hyfforddiant Diogelu Plant efo Paul, a theimlais fod yr hyfforddiant yn hynod ddefnyddiol. Fe oedd hefyd yn gyfle rhagorol i gael dealltwriaeth pellach ym maes Diogelu, a gofyn nifer fawr o gwestiynau i Paul, a oedd yn gallu eu hateb oherwydd ei arbenigedd eang. Yn ogystal, fe ddosbarthodd Paul nifer o ddogfennau gwerthfawr yn ymwneud â maes Diogelu. Roedd rhain yn ddefnyddiol iawn.”
Amy Carter. Ysgol Annibynnol Cymru, Bangor
 
Hyfforddiant nesa yn Y Galeri, Caernarfon ar y 9fed o Hydref 2019 – gweler isod i llogi eich lle:
https://www.eventbrite.com/e/uwch-hyfforddiant-diogelu-plant-addysg-advanced-safeguarding-training-y-galeri-caernarfon-091019-tickets-58931360285

Cefnogi Disgyblion sydd gyda Phroblemau Iechyd Meddwl

Nod y Cwrs :– 
Dyluniwyd y cwrs i gyfleu nifer o werthoedd ac egwyddorion allweddol mewn perthynas â nodi materion iechyd meddwl ymysg pobl ifanc ac i ddarparu ymyrraeth ac atal cynnar.

Canlyniadau Dysgu:-

 • Gallu nodi arwyddion symptomau amrywiol faterion iechyd meddwl mewn pobl ifanc.
 • Ennill hyder wrth ddarparu ymyrraeth gynnar ac atal mewn perthynas â hunan-niweidio a meddyliau hunanladdol.
 • Herio'r ‘myths’ ynghylch pam mae pobl ifanc yn hunan-niweidio.
 • Effaith rhyngrwyd, cyfryngau cymdeithasol ar iechyd meddwl pobl ifanc.
 • Bod yn glir ynghylch ffiniau a phryd a sut i dorri cyfrinachedd.
 • Deall pryd i gyfeirio neu gyfeirio'r bobl ifanc at asiantaethau allanol amrywiol.


- Hwylusir yr holl hyfforddiant dros Zoom. Anfonir gwahoddiad Zoom atoch trwy e-bost yn nes at y dyddiad.

- Mae'n bosibl i dalu am eich lle gydag archeb swyddogol.

- Mae'n bosibl cysylltu â mi yn uniongyrchol i drefnu digwyddiad hyfforddi sy'n unigryw i'ch ysgol.

Cefnogi Disgyblion sydd wedi bod yn Dyst i Drais yn y Cartref

Canlyniadau Dysgu:-

 • Deall beth yw cam-drin domestig.
 • Cydnabod arwyddion a symptomau cam-drin domestig.
 • Ymwybyddiaeth o'r ddeddfwriaeth newydd - Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
 • Sut i reoli datgeliadau o gam-drin domestig.
 • Effaith plant yn gweld cam-drin domestig.

- Hwylusir yr holl hyfforddiant dros Zoom. Anfonir gwahoddiad Zoom atoch trwy e-bost yn nes at y dyddiad.

- Mae'n bosibl i dalu am eich lle gydag archeb swyddogol.

- Mae'n bosibl cysylltu â mi yn uniongyrchol i drefnu digwyddiad hyfforddi sy'n unigryw i'ch ysgol.

Diogelu Plant gydag Anableddau

Gwybodaeth bellach i ddilyn ...

Cefnogi Disgyblion sydd mewn Gofal

Gwybodaeth bellach i ddilyn ...

Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015

Canlyniadau Dysgu:-

Ar ôl cwblhau'r hyfforddiant yma, gallwch ddeall:-
 • Cyflwyniad i'r Deddf Trais yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (Cymru) 2015.
 • Deall beth yw trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 • Adnabod arwyddion trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 • Deall eich rôl mewn ymdrin a trais yn erbyn merched, camdrin domestig a thrais rhywiol.
 
Yn ddiweddar, mae Paul Jones wedi cyflenwi'r hyfforddiant yma yn uniongyrchol i staff Cyngor Ynys Môn.Gweithio gyda Chyflawnwyr Trais yn y Cartref

Nod y cwrs hwn yn rhoi sgiliau, strategaethau a gwybodaeth i weithio gyda rhai sy'n Chyflawnwyr Trais yn y Cartref.

Canlyniad Dysgu:

 • Sut i adnabod gwahanol ffyrdd o ymddygiad mewn perthynas â Thrais yn y Cartref
 • Y gallu i weithio gyda’r dynion wrth gydnabod effaith a chanlyniadau eu hymddygiad treisiol
 • Datblygu ac ennill hyder wrth ddefnyddio sgiliau a strategaethau newydd i hyrwyddo newid
 • Cynorthwyo’r dynion i ganolbwyntio ar eu plant a sut i feithrin eu plant
 • Strategaethau i gasglu gwybodaeth ynglyn â’r cyflawnwyr ar gyfer Asesiadau Cyntaf a Chraidd, Adolygiadau Statudol LAC, Asesiadau Risg, Adroddiadau Llys ac yn y blaen.


  Definition of Power and Control Wheel June 2015.pdf

 • £187.14
 •  09/10/2019 09:30 - 09/10/2019 15:30
 •   Y Galeri, Caernarfon, Gwynedd

Bwriad y Cwrs – I gynnig i’r cyfranogwyr y sgiliau a’r wybodaeth i ddeall sut i ddiogelu plant a phobl ifanc rhag niwed. Deilliannau Dysgu ➢ Gwell dealltwriaeth o’r broses a system amddiffyn plant ➢ Sut i adnabod yr arwyddion o gamdriniaeth yn y cartref ➢ Sut i reoli datganiadau o gamdriniaeth ➢ Sut i allu adnabod cydymffurfiaeth cuddiedig mewn rhieni sydd yn cydweithredu â’r Gwasanaethau Cymdeithasol ➢ Yr arwyddion o ecsbloetio plant yn rhywiol ➢ Sut i adnabod salwch ffug Manylion am yr Hyfforddwr –Mae Paul Jones yn Weithiwr Cymdeithasol Annibynnol hefo profiad helaeth o weithio i’r Gwasanaethau Cymdeithasol, NSPCC ac ysgolion uwchradd. I sicrhau eich lle, cofiwch gysylltu drwy e-bost, neu llogwch eich lle drwy linc Eventbrite Cinio ar gael

 •  24/07/2019 13:30 - 24/07/2019 15:30
 •   Gorwel, Llangefni

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

 •  25/04/2019 10:00 - 25/04/2019 12:00
 •   Llandudno Junction LL31 9NS, UK

Nôd y cwrs – Cyflwyniad i raglen ‘Caring Dads’ ac i drafod defnyddwyr gwasanaeth addas i’w cyfeirio i’r rhaglen. Ymroddir rhaglen Caring Dads i sicrhau diogelwch a lles plant drwy weithio gyda thadau sydd wedi cam-drin ac esgeuluso eu plant. Yn ogystal mae Caring Dads yn gweithio â thadau sydd wedi cam- drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. Rhaglen yw Caring Dads sy’n canolbwyntio ar les penodol y plentyn. Ffocws rhaglen Caring Dads yw: ➢ Cynorthwyo dynion i adnabod agweddau ac ymddygiadau positif a negyddol wrth feithrin perthynas rhwng tad a phlentyn. ➢ Datblygu sgiliau rhyngweithiol gyda phlant mewn dull positif. ➢ Ysgogi dealltwriaeth ac effaith mae ymddygiad bygythiol, sarhaus ac esgeulus yn cael ar blant. Ymchwilio beth yw effaith tadau sydd wedi cam-drin mamau ym mhresenoldeb eu plant. I hawlio eich lle ar y cwrs uchod cysylltwch â ni, os gwelwch yn dda ar:- 01248 750903 neu gorwel@gorwel.org neu drwy Eventbrite –

 •  01/04/2018 09:00
 •   I'W GADARNHAU

Mae Paul Jones yn medru cynnig sgiliau rhianta mewn sesiynau un-i-un gyda rhieni, teidiau a neiniau, rhieni mabwysiedig neu ofalwyr maeth.

 •  01/04/2018 08:00
 •   I'W GADARNHAU

Nod y cwrs hwn yn rhoi sgiliau, strategaethau a gwybodaeth i weithio gyda rhai sy'n Chyflawnwyr Trais yn y Cartref.