Rhaglen Caring Dads


Os ydych yn dad, neu yn berson proffesiynol sydd eisiau cyfeirio rhywun i raglen Caring Dads, os gwelwch yn dda, cwblhewch y ffurflen gyfeirio atodol, a’i ebostio i ni mor fuan ag y bo modd.

Rydym yn falch o gyhoeddi ein bod bellach yn gallu darparu sesiynau Caring Dads ar-lein.

Ein nod yw cychwyn grŵp newydd ar 7fed o Fedi 2020. Bydd cyfweliadau ar gyfer tadau addas yn cael eu cynnal ym mis Awst 2020.

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth os ydych chi'n dymuno cyfeirio tad.

Mae Caring Dads yn canolbwyntio ar blant. Mae Paul yn hyrwyddwr profiadol o raglen Caring Dads ac yn gweithio mewn partneriaeth â Gorwel/Grŵp Cynefin.

Mae rhaglen Caring Dads yn canolbwyntio ar:

• Gynorthwyo dynion i adnabod ymddygiad a daliadau sy’n cefnogi perthynas iach ac afiach plentyn a thad

• Datblygu sgiliau i gydweithio â phlant mewn ffyrdd iach

• Gwerthfawrogi effaith gweithredoedd o reoli, brawychu, treisiol ac esgeulus, yn cynnwys trais yn y cartref, ar blant


Yn ystod Caring Dads, fe fydd tadau yn datblygu sgiliau i ymdopi mewn ffyrdd iach o fewn sefyllfaoedd rhwystredig, gan gynnwys:

• Deall sut mae strategaethau a dewisiadau gwahanol i dadau yn effeithio ar blant

• Cynyddu ymwybyddiaeth o sut i reoli ymddygiad treisiol ac esgeulus

• Datblygu strategaethau i gryfhau perthynas tad a phlentyn


Ffurflen Gyfeirio Gorwel Caring Dads 1.doc

 


Maen Prawf Cymhwyso:

• Dynion sydd yn cael eu hadnabod o fod wedi cyflawni trais yn y cartref (sydd yn defnyddio strategaethau gor-reoli corfforol neu emosiynol, treisiol a/neu esgeulus fel rhieni)

• Ni fydd dynion sydd â hanes o gyflawni trais rhywiol tuag at blant yn cael eu derbyn ar y cwrs yma

• Bydd raid i ddynion gael lefel minimwm o gydnabyddiaeth o’u hymddygiad treisiol blaenorol

• Am wybodaeth pellach a ffurflen cyfeireb, cysylltwch gyda ni drwy ebost - info@pauljonesisw.co.uk


Gwybodaeth bellach mewn perthynas â'r Caring Dads ar y fideo yma: -